Datenschutz-Bestimmungen

  1. <p><strong>POLITYKA PRYWATNOŚCI </strong><br /><strong>SKLEPU INTERNETOWEGO AKUSTOIZOLACJA.PL</strong><br /><br />SPIS TREŚCI:</p><hr /><ol><li><strong><a title="komunikat dotyczący formuły zakupowej kup z twisto" href="#komunikat-dotyczacy-formuly-zakupowej-kup-z-twisto">KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FORMUŁY ZAKUPOWEJ "KUP Z TWISTO"</a></strong></li><li><strong><a title="postanowienia og&oacute;lne" href="#postanowienia-ogolne">POSTANOWIENIA OG&Oacute;LNE</a></strong></li><li><strong><a title="podstawy przetwarzania danych" href="#podstawy-przetwarzania-danych">PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH</a></strong></li><li><strong><a title="cel, podstawa i okres przetwarzania danych w sklepie internetowym" href="#cel-podstawa-i-okres-przetwarzania-danych-w-sklepie-internetowym">CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM</a></strong></li><li><strong><a title="odbiorcy danych w sklepie internetowym" href="#odbiorcy-danych-w-sklepie-internetowym">ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM</a></strong></li><li><strong><a title="profilowanie w sklepie internetowym" href="#profilowanie-w-sklepie-internetowym">PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM</a></strong></li><li><strong><a title="prawa osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą" href="#prawa-osoby-ktorej-dane-dotycza">PRAWA OSOBY, KT&Oacute;REJ DANE DOTYCZĄ</a></strong></li><li><strong><a title="cookies w sklepie internetowym i analityka" href="#cookies-w-sklepie-internetowym-i-analityka">COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA</a></strong></li><li><strong><a title="postanowienia końcowe" href="#postanowienia-koncowe">POSTANOWIENIA KOŃCOWE</a></strong></li></ol> <hr /><ol><li><strong><a id="komunikat-dotyczacy-formuly-zakupowej-kup-z-twisto">KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FORMUŁY ZAKUPOWEJ "KUP Z TWISTO"</a></strong><ol><li>Sklep Internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:<ol><li>przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") w związku z:<ol><li>świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).</li><li>obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klient&oacute;w Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrument&oacute;w płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).</li><li>w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania um&oacute;w zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczeg&oacute;lności zapewnienia ochrony interes&oacute;w płatnik&oacute;w w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). </li></ol></li><li>przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową "Kup z Twisto" i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep Internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich um&oacute;w zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).</li></ol></li><li>W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep Internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorc&oacute;w danych osobowych, kt&oacute;rymi mogą być: <ol><li>ING Bank Śląski S.A. </li><li>Twisto Polska sp. z o.o. </li></ol></li><li>W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem Internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie Internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrument&oacute;w płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania um&oacute;w zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczeg&oacute;lności zapewnienia ochrony interes&oacute;w płatnik&oacute;w w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową "Kup z Twisto" i udostępnieniem tej formuły przez Sklep Internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.</li></ol></li><li><strong><a id="postanowienia-ogolne">POSTANOWIENIA OG&Oacute;LNE</a></strong> <ol><li>Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źr&oacute;dłem obowiązk&oacute;w dla Usługobiorc&oacute;w lub Klient&oacute;w Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os&oacute;b, kt&oacute;rych dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plik&oacute;w Cookies oraz narzędzi analitycznych.</li><li>Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest sp&oacute;łka XPLO SP&Oacute;ŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Magazynowa 8, 85-790 Bydgoszcz); wpisana do Rejestru Przedsiębiorc&oacute;w Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462473; sąd rejestrowy, w kt&oacute;rym przechowywana jest dokumentacja sp&oacute;łki: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 5542921124; REGON: 341428142; adres poczty elektronicznej: [email protected] &ndash; zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.</li><li>Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Magdalena Fajfer.</li><li>Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczeg&oacute;lności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) &ndash; zwanym dalej &bdquo;RODO&rdquo; lub &bdquo;Rozporządzeniem RODO&rdquo;. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: <a title="Rozporządzenia RODO" href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679">http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679</a> </li><li>Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakup&oacute;w jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dw&oacute;ch wyjątk&oacute;w: (1) zawieranie um&oacute;w z Administratorem &ndash; niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora &ndash; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepis&oacute;w prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązk&oacute;w. </li><li>Administrator dokłada szczeg&oacute;lnej staranności w celu ochrony interes&oacute;w os&oacute;b, kt&oacute;rych przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczeg&oacute;lności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel&oacute;w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel&oacute;w, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację os&oacute;b, kt&oacute;rych dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  spos&oacute;b  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środk&oacute;w technicznych lub organizacyjnych.</li><li>Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności os&oacute;b fizycznych o r&oacute;żnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby m&oacute;c to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.</li><li>Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.</li></ol></li><li><strong><a id="podstawy-przetwarzania-danych">PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH</a></strong> <ol><li>Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy &ndash; i w takim zakresie, w jakim &ndash; spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunk&oacute;w: (1) osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych cel&oacute;w; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do cel&oacute;w wynikających z prawnie uzasadnionych interes&oacute;w realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w kt&oacute;rych nadrzędny charakter wobec tych interes&oacute;w mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczeg&oacute;lności gdy osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, jest dzieckiem.</li><li>Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorc&oacute;w i Klient&oacute;w Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności &ndash; w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.</li></ol></li><li><strong><a id="cel-podstawa-i-okres-przetwarzania-danych-w-sklepie-internetowym">CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM</a></strong> <ol><li>Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakup&oacute;w w Sklepie Internetowym i wybierze odbi&oacute;r osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.</li><li>Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorc&oacute;w lub Klient&oacute;w korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorc&oacute;w lub Klient&oacute;w nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.</li><li>Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli: <br /> <br /> <table><tbody><tr><td><strong>Cel przetwarzania danych</strong></td><td><strong>Podstawa prawna przetwarzania danych</strong></td><td><strong>Okres przechowywania danych</strong></td></tr><tr><td>Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem w/w um&oacute;w</td><td>Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) &ndash; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy</td><td>Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny spos&oacute;b zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.</td></tr><tr><td>Marketing bezpośredni</td><td>Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) &ndash; przetwarzanie jest niezbędne do cel&oacute;w wynikających z prawnie uzasadnionych interes&oacute;w Administratora  &ndash; polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produkt&oacute;w</td><td>Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczeg&oacute;lności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).<br />Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, kt&oacute;rej dane dotyczą.</td></tr><tr><td>Marketing</td><td>Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) &ndash; osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora</td><td>Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, kt&oacute;rej dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.</td></tr><tr><td>Prowadzenie ksiąg rachunkowych</td><td>Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) &ndash; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze</td><td>Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, kt&oacute;rego dane dotyczą).</td></tr><tr><td>Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora</td><td>Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) &ndash; przetwarzanie jest niezbędne do cel&oacute;w wynikających z prawnie uzasadnionych interes&oacute;w Administratora  &ndash; polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora</td><td>Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).</td></tr><tr><td>Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania</td><td>Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) &ndash; przetwarzanie jest niezbędne do cel&oacute;w wynikających z prawnie uzasadnionych interes&oacute;w Administratora &ndash; polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego</td><td>Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczeg&oacute;lności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).</td></tr><tr><td>Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym</td><td>Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) &ndash; przetwarzanie jest niezbędne do cel&oacute;w wynikających z prawnie uzasadnionych interes&oacute;w Administratora &ndash; polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produkt&oacute;w</td><td>Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczeg&oacute;lności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).</td></tr></tbody></table><br /><br /> </li></ol></li><li><strong><a id="odbiorcy-danych-w-sklepie-internetowym">ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM</a></strong><ol><li>Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Um&oacute;w Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiot&oacute;w zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiot&oacute;w przetwarzających, kt&oacute;rzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środk&oacute;w technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa os&oacute;b, kt&oacute;rych dane dotyczą.</li><li>Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorc&oacute;w lub kategorii odbiorc&oacute;w &ndash; Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi wsp&oacute;łpracującemu z Administratorem.</li><li>Dane osobowe Usługobiorc&oacute;w i Klient&oacute;w Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorc&oacute;w:<ol><li><strong>przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki</strong> &ndash; w przypadku Klienta, kt&oacute;ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego &ndash; podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki &ndash; w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.</li><li><strong>podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą</strong> &ndash; w przypadku Klienta, kt&oacute;ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. W szczeg&oacute;lności takimi podmiotami mogą być:<ol><li>w zakresie płatności elektronicznych, kartą płatniczą, Blik w ramach usługi imoje &ndash; ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorc&oacute;w w Sądzie Rejonowym Katowice - Wsch&oacute;d Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.</li><li>w zakresie usługi odroczenia płatności &bdquo;Kup z Twisto&rdquo; w ramach usługi imoje &ndash; Twisto Polska Sp&oacute;łka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorc&oacute;w prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł.</li></ol></li><li><strong>podmioty kredytujące / leasingodawcy</strong> &ndash; w przypadku Klienta, kt&oacute;ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.</li><li><strong>dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych</strong> (w szczeg&oacute;lności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) &ndash; Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.</li><li><strong>dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze</strong> (w szczeg&oacute;lności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) &ndash; Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.</li></ol></li></ol></li><li><strong><a id="profilowanie-w-sklepie-internetowym">PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM</a></strong><ol><li>Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o kt&oacute;rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz &ndash; przynajmniej w tych przypadkach &ndash; istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.</li><li>Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do cel&oacute;w marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, kt&oacute;ry może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunk&oacute;w w por&oacute;wnaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten spos&oacute;b rabatu, czy też lepszych warunk&oacute;w i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.</li><li>Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakup&oacute;w w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby m&oacute;c jej następnie przesłać np. kod rabatowy.</li><li>Osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, kt&oacute;ra opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny spos&oacute;b istotnie na nią wpływa.</li></ol></li><li><strong><a id="prawa-osoby-ktorej-dane-dotycza">PRAWA OSOBY, KT&oacute;REJ DANE DOTYCZĄ</a></strong> <ol><li><strong>Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia</strong> &ndash; osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (&bdquo;prawo do bycia zapomnianym&rdquo;) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczeg&oacute;łowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.</li><li><strong>Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie</strong> &ndash; osoba, kt&oacute;rej dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.</li><li><strong>Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego</strong> &ndash; osoba, kt&oacute;rej dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w spos&oacute;b i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczeg&oacute;lności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</li><li><strong>Prawo do sprzeciwu &ndash; osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw &ndash; z przyczyn związanych z jej szczeg&oacute;lną sytuacją</strong> &ndash; wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepis&oacute;w. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interes&oacute;w, praw i wolności osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.</li><li><strong>Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego</strong> &ndash; jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.</li><li>W celu realizacji uprawnień, o kt&oacute;rych mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.</li></ol></li><li><strong><a id="cookies-w-sklepie-internetowym-i-analityka">COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA</a></strong><ol><li>Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plik&oacute;w tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona &ndash; w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczeg&oacute;łowe informacje dot. plik&oacute;w Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: <a title="Pliki Cookies" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko">http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.</a></li><li>Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:<ol><li>identyfikacji Usługobiorc&oacute;w jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;</li><li>zapamiętywania Produkt&oacute;w dodanych do koszyka w celu złożenia Zam&oacute;wienia;</li><li>zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zam&oacute;wienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;</li><li>dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolor&oacute;w, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;</li><li>prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających spos&oacute;b korzystania ze strony Sklepu Internetowego;</li><li>remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.</li></ol></li><li>Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plik&oacute;w Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunk&oacute;w korzystania z plik&oacute;w Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plik&oacute;w Cookies &ndash; w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niekt&oacute;re funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zam&oacute;wienia poprzez Formularz Zam&oacute;wienia z uwagi na niezapamiętywanie Produkt&oacute;w w koszyku podczas kolejnych krok&oacute;w składania Zam&oacute;wienia).</li><li>Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plik&oacute;w Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plik&oacute;w Cookies przez nasz Sklep Internetowy &ndash; zgodnie z przepisami taka zgoda może być r&oacute;wnież wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plik&oacute;w Cookies.</li><li>Szczeg&oacute;łowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plik&oacute;w Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):<ol><li><a title="w przeglądarce Chrome" href="https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl">w przeglądarce Chrome</a></li><li><a title="w przeglądarce Firefox" href="https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek">w przeglądarce Firefox</a></li><li><a title="w przeglądarce Internet Explorer" href="https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies">w przeglądarce Internet Explorer</a></li><li><a title="w przeglądarce Opera" href="https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies">w przeglądarce Opera</a></li><li><a title="w przeglądarce Safari" href="https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/11.0/mac/10.13">w przeglądarce Safari</a></li><li><a title="w przeglądarce Microsoft Edge" href="https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/11.0/mac/10.13">w przeglądarce Microsoft Edge</a></li></ol></li><li>Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źr&oacute;dła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz spos&oacute;b ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z kt&oacute;rych odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.</li><li>Możliwe jest zablokowanie w łatwy spos&oacute;b przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego &ndash; w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: <a title="Pliki Cookies" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko">https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.</a></li></ol></li><li><strong><a id="postanowienia-koncowe">POSTANOWIENIA KOŃCOWE</a></strong><ol><li>Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.</li></ol></li></ol><p><img class="img-responsive center-block" title="wsparcie prawne - sprawdzone - prokonsumencki.pl" src="/__files/parent354/wsparcie_prawne_sprawdzone_prokonsumencki.jpg" alt="wsparcie prawne - sprawdzone - prokonsumencki.pl" /></p>